top of page

Algemene voorwaarden

Refun & Returns

Algemene voorwaarden ON THAT BAR (webwinkel)

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

 1. ON THAT BAR: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Blauwwater 9M, 5951 DB te Belfeld, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82235813.

 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ON THAT BAR een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Partijen: ON THAT BAR en de Wederpartij gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere rechtstreeks middels de Webwinkel tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan ON THAT BAR zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten.

 6. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door ON THAT BAR aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, sportartikelen zoals elastieken, ringen, parallettes, TRX-sets, gewichtsvesten en accessoires.

 7. Webwinkel: www.onthatbar.com.

 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ON THAT BAR in de Webwinkel en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.

 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van ON THAT BAR is vrijblijvend, ook in geval daarin is aangegeven dat deze voor bepaalde tijd geldig is. ON THAT BAR kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.

 2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van ON THAT BAR door de Wederpartij is aanvaard en de Wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens zal de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Wederpartij worden bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 

 2. de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

 1. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail (info@onthatbar.com) of door gebruikmaking van het door ON THAT BAR aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij ON THAT BAR. Zo spoedig mogelijk nadat ON THAT BAR in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal ON THAT BAR de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.

 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.

 3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ON THAT BAR retourneren.

 4. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. ON THAT BAR is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling.

 5. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.

 6. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument. 

 7. ON THAT BAR zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door ON THAT BAR zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is ON THAT BAR niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door ON THAT BAR aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. ON THAT BAR spant zich in om de leveringstermijn waartoe zij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreft deze termijn geen fatale termijn. Het verzuim van ON THAT BAR treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij ON THAT BAR Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en ON THAT BAR na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

 1. In geval van verzuim van ON THAT BAR als bedoeld in het vorige lid, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het in verband met het verzuim niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.

 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.

 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan ON THAT BAR verschuldigde bedrag te voldoen. 

 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is ON THAT BAR gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan ON THAT BAR verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld per e-mail (info@onthatbar.com) mededeling te doen aan ON THAT BAR.

 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van een Product, dienen binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van twee maanden nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, per e-mail (info@onthatbar.com) bij ON THAT BAR te worden ingediend.

 3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan een Consument er zich niet langer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien de Consument daarvan niet binnen twee maanden na ontdekking mededeling aan ON THAT BAR heeft gedaan.

 4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor ON THAT BAR uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.

 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.

 6. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van ON THAT BAR worden geretourneerd.

 7. ON THAT BAR staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en al die eigenschappen bezitten die de Wederpartij redelijkerwijs mag verwachten. Een eventueel door ON THAT BAR, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens ON THAT BAR kunnen doen gelden (conformiteit).

 8. Eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan ON THAT BAR toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van ON THAT BAR zijn uitgevoerd.

 9. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. ON THAT BAR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.

 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien ON THAT BAR bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders door ON THAT BAR is vermeld, zijn alle door ON THAT BAR vermelde en door de Wederpartij aan haar verschuldigde bedragen exclusief bezorgkosten. Voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten.

 2. ON THAT BAR is gerechtigd volledige vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat ON THAT BAR een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs.

 3. ON THAT BAR is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens ON THAT BAR. 

 4. Betalingen dienen te geschieden op een van de daartoe door ON THAT BAR aangewezen wijzen en binnen de door ON THAT BAR aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert ON THAT BAR een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aan- of vooruitbetaling.

 5. ON THAT BAR is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan ON THAT BAR kan worden toegerekend.

 2. ON THAT BAR is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. ON THAT BAR is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van ON THAT BAR in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 3. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

 4. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ON THAT BAR aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ON THAT BAR toegerekend kunnen worden;

 5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 6. Mocht ON THAT BAR aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft ON THAT BAR te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient ON THAT BAR hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van ON THAT BAR ter zake vervalt.

 7. De aansprakelijkheid van ON THAT BAR is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ON THAT BAR betrekking heeft.

 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ON THAT BAR een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

 9. Ten aanzien van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11. | GEBRUIK EN OPSLAG VAN PRODUCTEN

 1. ON THAT BAR producten zijn ontworpen voor binnen & buitengebruik, maar zijn niet waterdicht of vochtbestendig. Vermijd het blootstellen van onze producten aan vochtige of natte omstandigheden, aangezien dit schade aan de producten kan veroorzaken en de prestaties kan aantasten.

 2. Producten van ON THAT BAR kunnen worden gebruikt voor buitentraining en fysieke activiteit. Het is echter van belang dat na elke buitenworkout de uitrusting op een correcte manier wordt opgeborgen in een droge omgeving om de levensduur en prestaties te waarborgen. Vocht en vochtige omstandigheden kunnen corrosie en andere vormen van schade veroorzaken, wat tot schade, breken en verminderde efficiëntie kan leiden. Door de nodige stappen te nemen om de producten na elk gebruik op een droge plaats op te bergen, kun je je investering beschermen en ervoor zorgen dat deze optimaal werken.

 3. Het is noodzakelijk om de gebruikershandleiding te lezen die bij elk van ON THAT BAR’s producten hoort. De handleiding bevat gedetailleerde instructies over hoe het apparaat op de juiste manier moet worden opgezet en gebruikt, zodat het veilig en effectief gebruikt kan worden. Als u de instructies in de handleiding niet opvolgt, kan dit leiden tot schending van ons retourbeleid en kan dit het risico op schade aan u, anderen of het product vergroten. 

 4. ON THAT BAR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of letsel die het gevolg is van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de instructies in de gebruikershandleiding. Om de best mogelijke ervaring met producten van ON THAT BAR te waarborgen, raad ON THAT BAR sterk aan om de instructies in de gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en op te volgen. De gebruikshandleidingen zijn te vinden op onze website: https://www.onthatbar.com/calisthenics-user-manuals

ARTIKEL 12. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail (info@onthatbar.com) te worden ingediend bij ON THAT BAR.

 2. Bij ON THAT BAR ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. De door ON THAT BAR geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Wederpartij alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ON THAT BAR aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Privacy Policy

Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

ON THAT BAR kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ON THATBAR, en/of omdat u een bestellingplaats op de website van ON THAT BAR en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ON THAT BAR verstrekt en/of deze telefonisch of via mailwisseling aan ON THAT BAR verstrekt. ON THAT BAR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw-mailadres

- Uw IP-adres

 

Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die ON THAT BAR verwerkt zijn:

 

- Adres

- Postcode

- Woonplaats

- 06-nummer

- Bedrijfsnaam

 

Waarom ON THAT BAR gegevens nodig heeft 

 

ON THAT BAR verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

ON THAT BAR kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten zoals:

 

- Contactformulier

Als u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw person gegevens gebruikt worden voor:

 

- Factureren (indien van toepassing)

- Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.

Hoe lang ON THAT BAR gegevens bewaart

 

ON THAT BAR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zin opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren. 

 

Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden

 

- Google Analytics bewaart u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Lees het privacy beleid van Google Analytics voor meer informatie.

 

Delen met anderen

 

ON THAT BAR verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:

 

- Boekhouding

- Steekproef toeristenbelasting

 

In kaart brengen websitebezoek

 

Op de website van ON THAT BAR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

 

ON THAT BAR gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

ON THAT BAR maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ON THAT BAR bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. 

 

Google gebruikt deze informatie o bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ON THAT BAR te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ON THAT BAR heeft hier geen invloed op. 

 

ON THAT BAR heeft Google geen toestemming gegeven om via ON THAT BAR verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwilderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@onthatbar.com. ON THAT BAR zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing. 

 

ON THAT BAR behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren als dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiligen

 

ON THAT BAR neemt de bescherming van uw gegevens series en neemt passende maatregelen o misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ON THAT BAR maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ON THAT BAR verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ON THAT BAR via info@onthatbar.com. Deze website is een website van ON THAT BAR

 

ON THAT BAR is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Blauwwater 9M, 5951 DB Belfeld

Vestigingsadres: Blauwwater 9M, 5951 DB Belfeld

 

E-mailadres: info@onthatbar.com

Telefoonnummer: +31651544133 

VAN HOLLANDSE BODEM

WIJ MAKEN HET LEUK, JIJ HANGT HET ON THAT BAR

VOOR DE ECHTE ATLETEN

bottom of page